– Det finns fortfarande intresse för området från intressenten, bekräftar Thomas Svärd, utvecklingschef på Vimmerby kommun.

Detaljplanen som ska göra det möjligt att etablera handel i hörnet där Lundgatan och Prästgårdsgatan möts har varit ute för samråd under våren.

Enligt samrådssammanställningen har sex yttranden kommit in. Samtliga grannar som yttrat sig är emot en etablering av handel i området. De anser bland att annat naturmarken är en viktig faktor för livskvalité för de som bor i området och de vill ha en bredare frizon mellan villorna och handelsområdet än den kommunen föreslagit på 35 meter.

Artikelbild

| Ett 6 000 kvadrat stort område planeras för handel. En anledning är enligt kommunens förslag att et saknas handel i norra delen av stan. Men de närmast berörda är emot handel i området.

Kommunen gör vissa justeringar i planen, men det handlar främst om arkeologiska perspektiv och att max 70 procent av den 6 000 kvadrat stora ytan får hårdgöras på grund av dagvattnet.

En blivande byggnad får täcka max 50 procent av området och infarten är placerad mot Lundgatan. Där kommer hastigheten att sänkas till 40 kilometer. Planförslaget innebär också nya sträckningar av gång- och cykelvägar.

Planförslaget är nu ute för granskning till den 18 september. Enligt tidsplanen ska planen antas i december.

Bakgrunden till planen är att en intressent vill etablera handel i området.

Artikelbild

| Infarten till det blivande området planeras mot Lundgatan. Det innebär också att hastigehen ska sänkas till 40 kilometer i timmen.

– Jag kan inte gå in på vad det är för etablering, men vi kan kalla det för butiksrörelse och vi har en intressent för det här området och vederbörande bekräftade att intresset finns kvar vid ett telefonmöte kort före semesterperioden, säger Thomas Svärd.