I dag används det gamla järnvägsområdet i Hästholmen främst till en parkering, en återvinningsstation, lite planteringar och en gång- och cykelväg. Nu gör kommunen en ny detaljplan. Mark avsedd för järnväg och industri görs om till mark för bostäder, gator och natur.

Minst elva friliggande bostadshus i en eller två våningar ryms i den norra delen av järnvägsområdet och i ett åkerområde öster om den forna järnvägen. I södra delen av området finns hyreshus och där föreslår kommunen att bostadsbebyggelsen kompletteras med fem mindre lägenheter.

Kommunen föreslår att de nya husen får vara lite olika. Det gäller dock inte de nya husen i söder, där taken ska bestå av tegelröda takpannor eller slät plåt och fasaderna ska vara putsade eller av stående träpanel, enligt förslaget.

Artikelbild

| Här är den del av det gamla stationsområdet som kommunen vill bebygga med bostäder.

Det finns en stenåldersboplats i området som Östergötlands museum hittade vid den arkeologiska utredning som gjordes i april förra året. Den vill kommunen gräva bort. Det kan dock finnas fler fornlämningar där, och om de dyker upp när markarbetena påbörjas så måste arbetena genast stoppas.

Fastigheterna ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga kapaciteten räcker, bedömer kommunen. Marken är i stort sett fri från föroreningar, det visar en undersökning som gjordes 2018. Undantaget är en punkt nära återvinningsstationen där kvicksilverhalten var förhöjd, och den ska analyseras ytterligare.

Samråd hålls i Hästholmens bygdegård 24 april.