Trafikverket vill förändra Ostlänkens sträckning mellan Klinga och Bäckeby, öster om E4:an, för att minska kostnaderna. Även topphastigheten föreslås förändras från 320 till 250 kilometer i timman. Förslagen beräknas göra länken mellan 100 och 200 miljoner kronor billigare.

Fram till i onsdags hade intressenter möjlighet att komma med synpunkter på den nya sträckan. Mikael Kuylenstierna, som bor på Landsjö Säteri, var en av dem. Han för bland annat fram att den nya sträckningen "hamnar betydligt närmare Landsjö Säteri" och att detta ger en "större påverkan på säteriet med omgivning vad gäller buller och visuella effekter". Han beskriver även hur hagmarker norr om säteriet blir än mer förstörda avseende naturvärden och möjligheter till djurhållning i framtiden.

– Det blir etter värre än det tidigare förslaget, säger han och förklarar hur trött han är på att det ständigt kommer nya principer och idéer:

– Det är en politikerfråga, det är dem jag vill åt. Man har hållit på i 32 år nu och det blir ju aldrig av! Så nu säger jag: bara gör det, bygg!

Vad som oroar honom, förutom att den nya sträckningen hamnar närmare Landsjö Säteri, är om Trafikverket gör verklighet att byta landskapsbroar i betong mot bankar och skärningar, vilket förfular landskapet, menar han.

– De har jag sett i Zaragoza i Spanien och det är inte estetiskt.

Om hastigheten sänks till 250 kilometer i timman menar han att tåget inte får samma konkurrenskraft mot flyget längre, vilket gör att "vi är tillbaka på ruta ett" som han skriver. Dessutom kan incitamentet att dra in järnvägen i stadskärnan då försvinna; "detta vore förödande för Norrköpings kommun, man mister då den eftersträvade direktkontakten med Stockholm", skriver han bland annat.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) har tidigare kommenterat förslaget om 250 kilometer i timman. Han verkar inte orolig över detta:

– De nya förutsättningarna gör att restiden förlängs med några minuter. För Norrköping är restiderna till Stockholm med 250 km/h ändå mycket bra och med den ökade kapacitet Ostlänken innebär ges goda förutsättningar för ökad integration mellan Östergötland och Stockholmsregionen, sade han till Folkbladet i höstas.

Enligt Trafikverket planeras Ostlänkens trafikstart ske år 2033-2035.