Den 12 december beslutar Stadsplaneringsnämnden om marköverlåtelseavtal. I somras träffades ett optionsavtal kring markköpet. Fastigheten, som är drygt 1 600 kvadratmeter, säljs till byggkoncernen Skanska för 23 081 900 kronor. Priset är uträknat utifrån ett bedömt försäljningspris på 1 900 kronor per kvadratmeter bruttoarea för hotell (6 686 kvadratmeter) och 3 300 kronor per kvadratmeter bruttoarea för kontor (3 145 kvadrameter).

Nästa höst planerar Skanska att inleda bygget av hotell och kontor. Enligt beslutsförslaget ska gestaltningen följa de fasadskisser som bifogas avtalet och som skriftligen godkänts av stadsarkitekten. I annat fall utgår ett vite på 10 miljoner kronor. Bolaget lämnar en säkerhet i form av moderbolagsborgen på 12 miljoner kronor. Grundläggningen ska, enligt förslaget, vara färdigställd inom ett och ett halvt år räknat från marköverlåtelseavtalets tecknande. Innan byggstarten ska det också göras en marksanering. En del av saneringskostnaderna ingår i köpeskillingen.