– Vi har haft en lång diskussion om det här. Visst, vi behöver fler bostäder. Men det är samtidigt vår uppgift att ha synpunkter i parkerings- och trafikfrågor. Hur det sedan påverkar planarbetet återstår att se. Vårt yttrande får vägas mot andra, säger avgående ordföranden Agneta Niklasson (MP).

Tekniska nämnden instämmer i sin förvaltnings yttrande över detaljplaneförslaget. Där påpekas att de planerade två huskropparna – den ena 15 våningar hög – utmed Skolgatan och Kungsgatan skulle halvera antalet p-platser på den så kallade postparkeringen till drygt 30.

Det skulle leda till sämre trafiksäkerhet och mer söktrafik till parkeringar innanför centrumringen. Något som också är i strid med Motala kommuns vision om ett mer bilfritt centrum.

Artikelbild

| Agneta Niklasson (MP) och övriga i tekniska nämnden menar att parkeringsutredningen först måste vara klar innan det går att planera in större bostadsprojekt i Motala centrum.

Tekniska nämnden påminner samtidigt om att gällande plan för Buntmakaren, antagen 2002, tvärtom medger ett P-hus med 190 platser ...

Sedan tidigare utreder kommunen parkerinsgssituationen i centrum vilket ska mynna ut i en särskild plan. Den vill nämnden först ha på plats innan man tar ställning till större centrala bostadsprojekt.

– Lalandia beräknas dra trafik även till centrum och det finns ett allt större intresse bland företag att etablera sig i Motala. Det ska också vägas in, säger Agneta Niklasson.

Hon välkomnar att både trafikfrågor och byggplaner i fortsättningen ska hanteras av den nya samhällsbyggnadsnämnden:

Artikelbild

– Där kommer man att se helheten direkt.