I Bråstorp handlar det om den norra delen där den mark som hittills är under planläggning inte bedöms matcha efterfrågan på tomter för villabyggen.

Direktivet är samtidigt en flexibel detaljplan vilken även ska redovisa utrymme för förskola, skola eller särskilt boende, om behov skulle finnas.

Detsamma gäller för en ny plan för ett stort markområde omedelbart väster om Hällsättersleden i Borensberg. Kommunen köpte in området 2017 just med tanke på bristen på småhustomter. Men även för ortens dragningskraft på Linköpingsfamiljer.