– Vi jobbar på jungfrulig mark och får vara ifred från annan trafik. En vanlig vägbreddning är mer komplicerad med avstängningar och bilister som numera har tappat all respekt för vägbyggare. Ja, så det är otroligt skönt att få vara här. Här har vi en säker arbetsmiljö, säger NCC:s projektchef Christer Jansson.

Han och beställaren Trafikverkets projektledare Lisa Herland tar oss till en punkt strax norr om Hållingstorp. Väg har brutits genom skogen, passerat ett stycke åkermark och för en stund gjort halt vid ett korsande bro/tunnelbygge. Här har man fått spränga berg och krossad sten ligger i högar.

– Det här är också ett projekt med relativt liten koldioxidbelastning. Jord som schaktas och berg som sprängs återanvänds direkt som fyllnadsmaterial i vägbygget. Vi är självförsörjande och slipper långväga materialtransporter, konstaterar Lisa Herland.

Artikelbild

| Ansvarar för omläggningen av 34:an, Lisa Herland, Trafikverket, och Christer Jansson, NCC.

Totalt omfördelas därmed 6000 ton berg och 2000 ton jord. Och tekniken är avancerad. En drönare skickas upp för att för att mäta in och mängdberäkna den fyllnad som går åt per etapp.

Förutom vägrätt har ett fritidshus fått lösas in för att sedan rivas. Ett annat hinder i terrängen har varit Prästgårdsbäcken norr om Kristbergs kyrka.

– Med den planerade vägsträckningen skulle den gått kringelikrokigt på både sidor om vägen, vilket hade inneburit problem för jord- och skogsbruket. Men efter en vattendom har vi kunnat lägga om den så att den nu går i en ny bäckfåra 700 meter enbart norr om vägen, säger Lisa Herland.

Landskapsarkitekter har varit inkopplade på utformningen av vägsträckningen. Det moderna sättet att bana väg går ut på att följa omgivningarnas linjer i både sid- och höjdled. I det här fallet betyder det att vägen blir mjukt kuperad.

Artikelbild

| Norr om Hållingstorp byggs bro över en skogsväg.

Väg 34 läggs om från Ervasteby åt Motalahållet och fram till Borensbergs förbifart, en sträcka på 9,3 kilometer.

Syftet är att höja trafiksäkerheten och samtidigt vinna tid för bilburna arbetspendlare mellan Motala och Linköping. Projektet har varit planerat sedan mitten av 00-talet och redovisade inledningsvis en handfull alternativa dragningar. Nu dras trafiken om i en lätt böjd sträckning rakt norr om den nuvarande.

Artikelbild

| Bara 20 centimeter material återstår till färdig vägbana på det här avsnittet norr om Hållingstorp.

Trafikverket slipper därmed byggnader nära väg och ett antal utfarter mot vägen. Istället för de många, långa och trånga 70-sträckorna mellan Motala och Borensberg kan man fortsättningsvis genomgående tillåta 100 km/tim i mötesfri 1 + 2-väg med mitträcke.

– Det blir också mer viltstängsel i skogsmark och vi bygger in särskilda hinder för vildsvinen, säger Christer Jansson.

Artikelbild

| Den nya sträckningen av väg 34 bryts bokstavligen över stock och sten.

Totalt investeras omkring 200 miljoner kronor, inklusive utredningar, markinlösen, projektering och produktion.

Den snabbare bilpendlingen – en minut per fordon – beräknas ge en samhällsnyttig vinst på 5,5 miljoner kronor per år.

Artikelbild

Den nya sträckningen av väg 34 omfattar 9,3 km väg.

Tidsplanen är att kunna öppna den nya sträckningen i november nästa år.

– Det klarar vi. Förhållandena med mark och annat är som sagt bra. Den enda kontakt vi kommer att ha med övrig trafik blir när vi avslutningsvis bygger anslutningarna i Ervasteby och Borensberg. Där uppstår också störningar i trafiken som under en period får signalregleras, säger Christer Jansson.

Artikelbild

| Trafikverkets projektledare Lisa Herland och NCC:s projektchef Christer Jansson.

Vad händer sedan med den gamla delen av 34:an?

– Den blir kvar för trafik till fastighet och för den regionala busstrafiken, därför kommer vi också att förbättra busshållplatserna, säger Lisa Herland.