Motala kommun har ansökt om rivningslov för Folkets Park och Mariebergsbadet. Man har också beviljat beslutet. Men 50 närboende och föreningen Varamons Vänner håller inte med om att det är ett korrekt beslut och har överklagat till länsstyrelsen. De ser Parken som en offentlig samlingsplats och hänvisar till platsens historiska och kulturella värden. Man reagerar också på att det är kommunen som ansökt om rivningslov när det enligt markanvisningsavtalet är Lalandia som ska ombesörja detta. Dessutom har detaljplanerna inte vunnit laga kraft. "Att riva Folkets Park är ett övergrepp på Motalas historia", sammanfattar de.

Länsstyrelsen menar dock att ingen av de 50 privatpersonerna eller föreningen har rätt att överklaga beslutet och avslår därför deras begäran.

– Vi anser att i den demokrati som vi lever i så måste en individ ha rätt att ifrågasätta beslut. Vi anser att det här i allra högsta grad angår oss, det handlar ju om hur man förvaltar gemensamma kommunala tillgångar. Det här är en fråga som angår alla Motalabor, säger Harriet Svensson, representant för Varamons Vänner och hänvisar också till en FN-konvention om medborgarnas rätt till information och rätt till rättslig prövning i miljöfrågor.

Enligt Harriet Svensson kommer såväl privatpersonerna som Varamons Vänner att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Hur långt är ni beredda att driva detta?

– Vi ska tveklöst driva detta vidare, även till mark- och miljööverdomstolen. Det här är så pass viktiga frågor och vi har ju andra förslag på hur man kan utveckla Varamon till en friluftsarena istället, säger Harriet Svensson.

Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef, säger att de först måste avvakta så att beslutet får vinna laga kraft.

– Vi har inte för avsikt att riva Folkets Park nu i alla fall. Vi har gjort det här för att förbereda processen, säger hon.

Har ni gjort det därför att ni räknade med överklaganden?

– Ja, säger Hanna Hammarlund och fortsätter:

– Men man har all rätt att överklaga besluten, det ingår i den demokratiska processen.

Har ni någon aning om vad en rivning kommer att kosta?

– Nej, det får anbuden visa. Vi har inte gjort en kostnadsbedömning eftersom det är Lalandia som ska stå för kostnaderna, säger Hanna Hammarlund.