Domstolen har prövat vilka som är så kallade sakägare och därmed har rätt att överklaga kommunens detaljplaner. Beslut får endast överklagas av en person som berörs genom att vara boende eller ägare till fastighet inom planområdet eller som direkt gränsar till planområdet.

När det gäller detaljplanen Toppmurklan avslås överklagandena helt och för Badgästen, Fjällskivlingen och Tvättsvampen avslås merparten av överklagandena. För detaljplanen för Folkets park avslås omkring hälften av överklaganden.

I nästa steg i processen ska mark- och miljödomstolen bedöma sakfrågan utifrån de överklaganden som kvarstår.