Rosenkällasjön är med sina 47 hektar klart störst av de våtmarker som hittills har återskapats i Linköping. Sedan invigningen 2004 har den etablerat sig som fågelsjö och populärt utflyktsmål. I närheten finns också Ekängssjön, Ullstämmasjön, Frökärret, Edhaga våtmark och Ängelska kanalen (ja, den stavas så).

Närmast på tur är Ullaberg och Mossen, ett sammanhängande område på 20 hektar som ligger söder om Ullstämma.

– Grävåtgärderna görs i sommar. Våren 2020 kommer Ullaberg att vara vattenfyllt, berättar kommunekolog Anders Jörneskog.

Artikelbild

| De blå ytorna är befintlig våtmark, de röda är planerade.

Vid Ullaberg planeras dessutom en rundslinga, som ska ingå i Östgötaleden, samt parkering, rastplatser, eldplats, torrklosett och ett rullstolsanpassat fågeltorn.

– Där finns både djupa barrskogar och vackra eklandskap, så det är ett spännande område. Dessutom är det lite småkuperat, så det kommer att bli trevliga utsiktspunkter, säger Jörneskog.

Ytterligare tre områden är aktuella att vattenfylla: Halshögaviken, Knutsstorpekärr och Björntorpekärr. Det ligger dock längre fram i tiden – i ett första skede görs en utredning för att se om det är möjligt.

Områdena är gamla våtmarker, som torrlagts genom utdikning.

Artikelbild

| Rosenkällasjön återskapades 2004. Den har blivit populär både bland fåglar och människor.

– Vi har varit ganska elaka mot grunda sjöar och våtmarker de sista 150 åren. Många växter och djur, som är knutna till de här miljöerna, har blivit hårt trängda eller försvunnit, säger Anders Jörneskog.

Dessutom har torrläggningen gett andra konsekvenser, menar han.

– Övergödningen i våra vattendrag och bottendöden i Östersjön hör ihop med de stora näringsläckagen, som till stor del sker för att vi dränerat landskapet på vatten. Om vi får tillbaka mer vatten blir det också en bättre balans när det gäller risken för torka och brand.

Eftersom våtmarkerna ligger nära Linköping är de dessutom positiva för friluftslivet, framhåller Jörneskog.

– Det blir trevliga rekreationsmiljöer, med mycket fågel, växter och djur. Det enda negativa är väl att produktiv skogs- och odlingsmark faller bort. Men det handlar om mark som vi har lånat från sjöar och våtmarker och nu lämnar tillbaka.

Hälften av kostnaderna på 788 000 kronor för att skapa en vandringsled runt Ullaberg hoppas kommunen få i statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt (så kallat Lonastöd). Detsamma gäller 675 000 av de 750 000 kronor som utredningarna kostar. Samhällsbyggnadsnämnden väntas besluta om att söka bidragen vid sitt kommande möte.