Sedan 2015 har en utredning genomförts efter att forskarens vetenskapliga redlighet ifrågasatts i ett ärende som rör användning av konstgjorda hornhinnor på människor. De syntetiska hornhinnorna var avsedda för djurförsök men opererades in på patienter i Ukraina, enligt ukrainska regelverk. Linköpings universitet har ett djupgående samarbetsavtal kring ögonforskning med Filatov-institutet i Odessa, Ukraina. Men forskaren har hela tiden hävdat att hon inte kände till experimenten då hornhinnorna – framställda i Linköping – testades på människor.

Med underlag från två oberoende expertgrupper beslutade för två veckor sedan Medicinska fakultetsstyrelsen att fria forskaren när det gäller oredlighet avseende oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk. Däremot var Medicinska fakultetsstyrelsen fortsatt kritisk och ansåg att forskaren agerat oredligt efter att ha valt att stå som senior- och korresponderande författare när den aktuella studien publicerades i en vetenskaplig tidskrift – trots att hon från början inte ska ha haft vetskap om att studien genomfördes.

Regelverket kring en forskares ansvar som författare skiljer sig lite beroende på vilken internationell standard man hänvisar till. Något som professorn har åberopat. Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp tillfrågades då professorn begärde omprövning av Liu:s första beslut. Exepertgruppen kritiserade forskaren på fler punkter men bedömde inte att de handlade om oredlighet i forskning. I sin andra bedömning backade medicinska faktulteten på vissa punkter men höll fast vid oredlighet kring författarskapet.

Fakultetsstyrelsen överlämnade därefter ärendet till universitetets rektor för att avgöra om det fanns grund för varning, löneavdrag eller annan åtgärd med anledning av professorns agerande i de delar där fakultetsstyrelsen konstaterar oredlighet.

På fredagen fattede universitetets rektor fattat beslut om att inte vidta några ytterligare åtgärder mot den kritiserade professorn.

– Jag respekterar fakultetsstyrelsens beslut. Det är fakultetsstyrelsen uppgift att bedöma om oredlighet i forskning föreligger eller inte. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv måste det dock vara klarlagt att en tydlig regel överträtts. I detta ärende är det uppenbart att det finns delade meningar om vilket ansvar som följer av olika roller för vetenskapligt författarskap, och att det därför inte finns förutsättningar för att vidta arbetsrättsliga åtgärder, säger rektor Helen Dannetun i ett pressmeddelande.

Hon understryker också att Linköpings universitet välkomnar det förslag om tydligare nationella bestämmelser rörande hur misstankar om oredlighet i forskning ska hanteras som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.