Den 13 juni förra året kom en för Saab viktig dom från Mark- och miljödomstolen. I det nya miljötillståndet får försvarskoncernen möjlighet att fortsätta med flygplanstillverkning i Tannefors. Upp till 30 kompletta flygplan får tillverkas på anläggningen per år. Antalet tillåtna flygrörelser – det vill säga start och landningar – minskas från cirka 50 000 till 30 500 per år, varav 3 000 med stridsflygplanet Jas 39 Gripen.

Domstolen ställde också krav på att Saab bekostar bullerisolering av bostäder och vård- och undervisningslokaler där bullernivåerna är höga. För att minska bullret i centrala Linköping ska även landningsbanan flyttas österut.

Naturvårdsverket var dock inte nöjd med domen och valde att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Myndigheten ansåg att Saab skulle tvingas att ytterligare begränsa bullret från flygverksamheten. "Naturvårdsverkets inställning handlar inte i första hand om värdena i sig eller om att inskränka bolagets verksamhet. Den handlar om att få tydliga och kontrollerbara villkor", skrev myndigheten.

Artikelbild

| Naturvårdsverket ville ytterligare begränsa bullret som Saabs verksamhet ger upphov till.

Naturvårdsverket får dock inte igenom sina krav. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att det finns några skäl att bevilja prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas vanligen när det finns anledning att betvivla riktigheten av det slutsatser som den lägre instansen har kommit fram till.