– Allt fler sjukskrivs för stressrelaterade besvär. Psykisk ohälsa är i dag den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Vår studie pekar på behovet av att förbättra arbetsmiljön genom sänkta krav innan problemen blir för stora, säger Christian Ståhl, som forskar om sjukskrivningar vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Anna-Carin Fagerlind Ståhl, psykolog som disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om hälsofrämjande förutsättningar, publicerar han nu en färsk studie om utbrändhet och arbetsmiljö.

– Det hjälper inte att det är mysigt på jobbet om kraven är för högt ställda. Vår studie bekräftar att det är något av en bekväm myt att det går att kompensera höga krav med arbetsmiljön. Även om en god arbetsmiljö förstås också är viktigt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health. Forskningen har finansierats med stöd av Vinnova. Arbetet är utfört ihop med forskare i Toronto, Kanada. De har analyserat enkätsvar från medarbetare i sju olika organisationer. Drygt 1 700 personer har angett hur de uppfattar krav, handlingsutrymme och socialt stöd i sitt arbete. De har också svarat på frågor om symtom på utmattning. Enkäten skickades ut till dem vid två tillfällen, med två års mellanrum. Arbetsplatserna skiljer sig åt, bland annat representeras de av tillverkningsindustri, statliga myndigheter, privata vårdföretag samt kommunala inrättningar för vård, omsorg och service. Yrkesgrupper som svarat är exempelvis sjuksköterskor, personal inom äldreomsorg och tjänstemän.

– Det handlar alltså om anställda med vitt skilda villkor, inkomst och utbildningsnivåer, vilket är en styrka i vår studie, säger Christian Ståhl.

Resultaten visar på samma sak oavsett arbetsplats: Höga krav leder till utbrändhet och går inte att kompensera med positiva aspekter i arbetsmiljön, oavsett hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd man har. Forskarna poängterar att det är möjligt för arbetsgivare att via enkäter och medarbetarsamtal ta reda på hur de anställda upplever sin arbetssituation, om kraven ligger på en rimlig nivå eller inte.

– Minska mängden arbetsuppgifter eller arbetstempot för dem som signalerar att de har för mycket att göra. Effektivisera inte bort tid för raster. Det antas ibland att ett högt arbetstempo i sig skulle vara något motiverande. Men dagens arbetsliv är krävande. Att öka kraven utgör en stor risk för utbrändhet och är inte nödvändigt för att medarbetare ska känna sig motiverade och tycka om sitt arbete, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Ytterst är det en fråga om hur arbetet är organiserat. Men enligt Anna-Carin Fagerlind Ståhls slutsatser så hamnar ansvaret ofta på den enskilda medarbetaren, i stället för på arbetsplatsen.

– Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser, konstaterar Anna-Carin Fagerlind Ståhl.