Ledare Ibland tvingas politiker göra vägval som handlar om hur samhället ska utvecklas på verkligt lång sikt, och inte bara de närmaste två–tre mandatperioderna. Frågan om bygget av höghastighetsbanor är en sådan fråga.

I Sverigeförhandlingens slutrapport som överlämnades till regeringen på onsdagen (20/12) föreslås att utbyggnaden av höghastighetsbanorna sker snabbt och lånefinansieras vid sidan av den ordinarie infrastrukturbudgeten. Kostnaden beräknas till 230 miljarder.

Ambitionen är att järnvägen, som byggs för hastigheter på 320 km/h, ska stå färdig 2035. Restiden mellan Stockholm och Göteborg skulle då bli två timmar, och mellan Stockholm och Malmö två och en halv timme.

Att bygga höghastighetsjärnväg handlar i hög grad om hur vi vill att samhället ska se ut om 25 eller 50 år, och vilken transportinfrastruktur vi behöver med en växande befolkning.

De som i debatten argumenterar för att vi ska nöja oss med dagens järnväg eller investera i nya spår för lägre hastigheter säger i praktiken att de vill ha ett samhälle där inrikesflyg och bil fortsätter att vara självklara val för resor mellan storstäderna. Och de som hoppas på att självkörande bilar ska göra spårbunden trafik obsolet tycks för en liten stund ha glömt bort att även dessa tar plats och kommer att kräva att allt mer mark i storstäderna avsätts för vägar i takt med att befolkningen ökar.

Argumenten för en snabb och lånefinansierad utbyggnad är enkla. Om bygget skulle finansieras inom ordinarie infrastrukturbudget skulle de nya stambanorna vara klara först omkring 2080. Och några få sträckor höghastighetsjärnväg här och där realiserar varken någon samhällsekonomisk eller klimatmässig nytta. En långsammare utbyggnadstakt skulle dessutom riskera att driva upp kostnaderna.

Statsfinansiell disciplin har tjänat Sverige väl, och det är därför förståeligt att både moderater och socialdemokrater drar sig för stora lånefinansierade investeringsbeslut. Men Moderaterna och Socialdemokraterna är också partier som normalt förmår tänka på verkligt lång sikt – man gjorde det i samband med Sveriges EU-medlemskap och vid utformningen av det nya pensionssystemet. Nu är det dags igen. Bygg snabbt och kör i 320 km/h! (Liberala nyhetsbyrån)