Insändare Klimathot, koldioxidutsläpp, luftföroreningar, den globala uppvärmning, plast och annan nedskräpning av våra hav och insjöar, rent dricksvatten. Allt detta är i fokus i nästan alla debatter och sammanhang men inte i Motala. Här förnekar man och blundar för att den trafikalstrande turistsatsning som planeras, Lalandia, kommer ha någon större inverkan på luftmiljön och klimatet.

Lalandias beräkning är att de kommer få 650 000 besökande per år, det flesta hitresta med bil. Om vi räknar med att det i genomsnitt åker tre personer per bil så blir det 216 666 fordon per år. Men låt oss vara generösa och säga att det blir 200 000 fordon per år då några kanske tar sig till Varamon på annat sätt än med bil.

Dessa personer med 200 000 fordon kommer inte köra bara enkel resa, de ska åka från anläggningen också. Därutöver vill de givetvis åka in till centrum (synergieffekt) och besöka butikerna där. Förmodligen är de också nyfikna på hur såväl området som Motalas övriga omgivningar ser ut, till exempel Göta kanal, och gör en resa för att se sig omkring. Så utan att överdriva kan vi nog räkna med att varje fordon kommer att användas vid minst fem olika tillfällen. Totalt gör det att vi årligen får 1 000 000 (1 miljon) bilresor i närområdet. Ett område som består av bostadsbebyggelse, fritidshus, skolor, äldreboende med mera.

Kommer en miljon bilresor inom ett begränsat område att påverka luftkvalitén, klimatet och dricksvattentäkten Vättern? En fråga som de beslutande bör fundera över. Ska de boende och de som för övrigt befinner sig i området där bilarna passerar, jag tänker då på skolbarnen, behöva acceptera denna trafik och dess påverkan på deras dagliga miljö?

Att Motala kommun inte har förståelse för att barn är extra känsliga för luftföroreningar är uppenbart. För några år sedan byggdes en så kallad miljöförskola intill en av Motalas mest trafikerade vägar, Metallvägen i Bråstorp. Jag är övertygad om att inomhusmiljön där är av hög kvalité men hur är utomhusmiljön?

Nu planeras ytterligare ett illa genomtänkt projekt, en utökning av parkeringen intill Rödbäckens förskola i Varamon. Från 20 till cirka 150 bilar vill man lotsa intill barnens lekområde i träddungen vid förskolan. Ett staket skyddar inte mot luftföroreningar! Marken är, i nu gällande detaljplan, markerad som naturmark som ska fungera som ett lek- och rekreationsområde. Vidare säger detaljplanen att två bollplaner kommer iordningställas. Det tar lång tid för kommunen att genomföra det som utlovats då detta skrevs och vann laga kraft 1990. Hur som helst så ser kommunen inga hinder till att anlägga en parkeringsplats där. Man har till och med pekat ut den som ”mycket lämplig” i parkeringsutredningen för Varamon.

Var finns miljöperspektivet i Motala kommun?

Harriet Svensson