• tisdag 25 april 2017

Marielle Eriksson Nygren

Juridik- och affärsbloggen

Det roligaste med mitt arbete är att med juridiken som verktyg hjälpa företag till goda affärer och bättre lönsamhet. I den här bloggen kommer jag ge tips och råd för hur du som företagare kan skapa mer trygghet i ditt företagande och göra smartare affärer. Jag heter Marielle Eriksson Nygren och är advokat vid Advokatfirman Glimstedt i Östergötland. Har du en specifik fråga eller ett ämne som du gärna vill att jag ska skriva om, eller är nyfiken på hur juridiken kan hjälpa dig och dina affärer, är du varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Advokatfirman Glimstedt i Linköping eller Norrköping.

Behöver bolaget nytt kapital?

Linköping Ska bolaget utveckla en ny produkt, expandera på annan ort eller utomlands eller på något annat sätt står inför tillväxt behövs ibland nytt kapital i bolaget. Det finns förstås en rad olika alternativ att överväga beroende på vad bolaget behöver pengar till och vad du som företagare är beredd att ge i utbyte. Lån, bidrag, stöd av olika slag eller egna aktieägartillskott är alternativ som oftast inte innebär att kontrollen och bestämmanderätten över bolaget påverkas. Står du däremot och överväger att ta in riskkapital, dvs. byta ägande och kontroll mot kapital, finns det en del att ta i beaktande.

 När du börjar leta investerare bör du ha funderat över vad du vill ha ut av en investerare. Finns det en investerare som kan din bransch, har bra kontakter och kanske erfarenhet av andra bolag som gjort samma resa som du önskar göra har du möjlighet att få värde utöver det som kan räknas i kronor. Fundera över vad investeraren erbjuder, vad du önskar och om det stämmer överens.

Dessutom måste målbilderna stämma. Tänker sig investeraren att bolaget inom en femårsperiod ska börsnoteras medan det inte alls är vad du önskar är ni inte rätt för varandra. Var noga med att ta reda på hur investerarens plan ser ut – vad vill de uppnå, inom vilken tidsplan, vad kommer det innebära för dig som ägare och vad händer om ni inte lyckas med målet.

Hur stor del av ägandet som ska ges i utbyte mot investeringskapitalet är förstås en förhandlingsfråga. Men det är också frågan om inflytande. I vilka frågor kan investeraren få inflytande? Ska en styrelseplats ges investeraren och begär de möjligen vetorätt i vissa frågor? Begär investeraren att få preferensaktier, dvs aktier som ger rättigheter som vanliga aktier inte har, måste övervägas vad det är för rättigheter som begärs och om detta på något vis ska värderas utöver vad en traditionell bolagsvärdering ger vid handen. Det är inte självklart att en preferensaktie har samma pris som en vanlig aktie.

Investeraren kommer försöka skydda sig själv från förlust på olika sätt och det är viktigt att gå igenom villkoren för en investering mycket noga. En förutsättning för en bra affär och investering är att man förstår innebörden av alla villkor och vad som kan hända i olika situationer. Utgångspunkten vid en affär av denna typ är förstås att båda parter tror på en gemensam plan framåt och att målet ska nås. I avtalet är det dock viktigt att på ett skäligt och balanserat sätt även reglera vad som händer om det inte går som planerat. Var inte rädd för att ifrågasätta obegripliga formuleringar och fina ord som ibland används i dessa sammanhang. Du behöver veta vad affären innebär innan du kan ta ställning till om det är något för dig. 

 

 

 

 

Är nyemission något för dig?

Linköping Oavsett om du vill finansiera expansion, göra investeringar, öka möjligheterna att låna pengar eller lösa likviditetsproblem i bolaget kan en nyemission vara lösningen.

En nyemisson betyder att bolaget ger ut nya aktier för att få in mera kapital. Företaget erbjuder sina befintliga aktieägare och/eller andra att teckna nya aktier i bolaget. Betalning för aktierna kan ske genom pengabetalning, genom överlåtelse av tillgångar (till exempel en bil eller annan egendom som bolaget kan ha nytta av) eller i vissa fall genom kvittning av skulder som bolaget har. Aktierna i bolaget blir efter emissionen fler och aktiekapitalet högre. Det finns en hel del formalia kring ett emissionsförfarande och du bör vara noga med underlagen men behöver ditt företag kapital är det värt att titta på de möjligheter som nyemission ger. På Bolagsverkets hemsida finns pedagogisk information om hur man går tillväga men diskutera med din revisor och din jurist om nyemission är något som skulle passa ditt företag.

100-listan

Linköping För en tid sedan skrev jag om hur du genom att öppna upp för extern kompetens i styrelsen kan öka affärsnyttan för ditt företag. Genom att dra nytta av en persons erfarenheter i styrelserummet kan du spara tid och pengar i den operativa verksamheten. Igår lanserades den nya versionen av 100-listan. Hela 78 nya namn tillkom och listan består nu av över 139 personer som alla har styrelseutbildning och gedigna erfarenheter från näringslivet.

Utöver att en styrelseledamot kan bidra med till exempel kunskap, erfarenheter och kontaktnät som gynnar din verksamhet kan en utbildad styrelseledamot skapa trygghet för både företaget och för styrelseledamöterna personligen. En styrelseutbildning ger kunskaper i regelverken och verktyg för att effektivisera arbetssätten och därmed ge styrelsen de bästa förutsättningarna för att kunna ha fokus på de viktiga frågorna. Ett strukturerat arbete med löpande uppföljningar gör det lättare att se var bolagets lönsamhet finns och det visar sig fort om det uppstår en situation som i värsta fall kan medföra personligt ansvar för ledamöterna. Vet du till exempel inte när styrelsen måste ta fram en kontrollbalansräkning är det dags att ta reda på det. På 100-listan finns 139 personer med svaret.

http://ostsvenskahandelskammaren.se/100-listan/

Få ut mer vid bolagsförsäljning

Linköping Vi hjälper ofta till när företag byter ägare, ibland på säljarsidan och ibland på köparsidan. En försäljningsprocess kan vara frustrerande långsam för både säljare och köpare och en anledning till det är att företaget inte har förberetts för processen och slutligt övertagande av utomstående. Vill du ha ut så mycket som möjligt för ditt bolag och slippa besvär i efterhand bör du ha skapat ordning och reda i bolaget därmed gjort det attraktivt för en eventuell köpare.

Ett relativt vanligt misstag är att säljaren är lite för ivrig i starten. Säljaren, som då har gjort en egen värdering, börjar med tänkt försäljningssumma i åtanke leta intressenter. Säljaren blir förstås glad när en intressent kliver fram och visar intresse för bolaget för det pris säljaren önskat. Det som sedan händer är att köparen förstås måste gå igenom bolaget ur olika aspekter så att denne vet vad han/hon köper. Det som framkommer i denna due diligence, dvs företagsbesiktningen, får betydelse för såväl köpeskillingen, som de garantier som köparen kommer att kräva av dig som säljare. Har du som säljare gjort hemläxan innan du bjuder ut bolaget kan du undvika att en köpare senare försöker pruta baserat på svagheter som denne ofrånkomligt kommer hitta under genomgången av bolaget.

Till att börja med kan du fundera över följande. Har bolaget avtal med avgörande leverantörer, kunder, samarbetspartners? Hur ser dessa ut? När löper de ut? Är det attraktivt för en köpare att avtalen omförhandlas innan försäljningen? Är det några som ska sägas upp? Hur ser kundstrukturen ut? Är företaget beroende av ett fåtal kunder och därmed känsligt? Det kanske dessutom är så att relationen till viktiga kunder är nära knutet till säljaren personligen och riskerar att tappas vid en ägarförändring. Kan du göra något för att säkra viktiga inkomstkällor för framtiden? Hur beroende är företaget överlag av dig? Finns all know-how och rutiner enbart i ditt huvud finns en poäng i att göra börja delegera, skala bort sig själv och se till att viktig kunskap lever kvar i företaget även när du försvinner.

Styrelsen som framgångsfaktor

Linköping Som ägare och företagsledare i ett mindre företag kan man lätt känna sig ensam med alla beslut som ska fattas och dessutom är det ofta så att den löpande verksamheten tar så mycket av tiden att det inte finns utrymme för att fundera över en långsiktig strategi eller på djupet analysera vilka delar av bolaget som faktiskt är lönsamma och kan utvecklas och vilka som bara kostar pengar och egentligen borde avvecklas. Strategifrågor, ökad lönsamhet och hjälp med att hålla företaget på rätt spår ekonomiskt är något som en aktiv styrelse kan hjälpa dig med.

Många företagare är rädda för att tappa kontrollen och blotta svagheter i verksamheten genom att släppa in utomstående i styrelsen. Av den anledningen är det vanligt att styrelsen i det mindre ägarledda bolaget är vad man kallar ”pappersstyrelse”. En formell styrelse som finns för att lagen kräver det men den har ingen aktiv roll och påverkar inte företagets verksamhet genom styrelsearbete. Styrelseledamoten är den som äger och driver företaget på daglig basis och ensam fattar besluten. Ensam är stark säger ett gammalt ordspråk. Men är det verkligen i ensamhet som man lyfter perspektiven och får nya infallsvinklar?

Är du nöjd med hur företaget går, hur mycket tid du lägger och vad du får ut av det så behöver du förmodligen inte fundera mer på om ett mer aktivt styrelsearbete är något för dig. Finns det områden som kan förbättras, och särskilt om företaget är redo för tillväxt, finns all anledning att utforska om en extern styrelseledamot kan bidra till ditt företags utveckling.

Nästa fråga att ställa sig är vad vill jag att styrelsen ska bidra med? Svaret på frågan hjälper dig att hitta en styrelseledamot som matchar dina behov. Vill du utvidga verksamheten mot en annan marknad kan det vara bra med en person som har kunskaper om målmarknaden och kanske ett relevant kontaktnät. Behöver du mer kontroll på ekonomin behöver du en ekonom och en affärsjurist kan förutom juridisk stöttning se till att relevanta regelverk efterföljs och har ett brett kontaktnät och ett affärsmässigt tänk. Funderar du på hur digitaliseringen kommer att påverka din verksamhet kan det vara klokt att leta efter någon som har denna typ av erfarenhet för att få nya perspektiv och utveckla affärerna. Låt behovet styra och förhoppningsvis hittar du flera kompetenser i en och samma förpackning. Var inte rädd för att ta in någon som är olik dig själv i ålder, kön eller syn på omvärlden. Det kan vara bra att ha samma grundvärderingar men olikheter är bra för kreativiteten och främjar utveckling. Glöm inte heller att omvärdera behovet och därmed utformningen av din styrelse. En sammansättning som passade bra för fem år sedan kanske inte är rätt idag.

Det kan vara läskigt att öppna upp i styrelserummet men vilka möjligheter! Och hör dig nu inte bara för i bekantskapskretsen och engagera någon bara för att den finns tillgänglig. Gör jobbet ordentligt. Vad vill du ha? Nöj dig inte med mindre. Mig veterligen finns ännu ingen bank för manliga styrelseledamöter men på 100-listan (www.ostsvenskahandelskammaren.se/100-listan/) hittar du kompetenta och erfarna kvinnor som kan göra skillnad för din verksamhet. Många av dessa har dessutom utbildning i styrelsearbete och kan bidra med struktur och effektivitet. Kanske blir 2017 det år då du utforskar vad ett aktivt styrelsearbete kan göra för ditt bolag?

Namn: Marielle Eriksson-Nygren Advokat vid Advokatfirman Glimstedt i Östergötland